Preskočiť na obsah

VKMF a plánované akcie v roku 2020

  • by

Pozdravujem vás priatelia hôr.

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie sú naše spoločné akcie VKMF v roku 2020 zrušené do odvolania.  Vysvetlenie je uvedené nižšie.

Výbor VKMF

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: OLP 273112020     Bratislava23.03.2020

Opatrenie, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa §5ods.4  písm.h) zákona Č.355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon Č.355/2007Z.z.”) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky Č.111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa  11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej, podľa § 48ods.4 písm.d) zákona Č.355/2007Z.z.a§7  zákona Č.42/1994Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné                                                                         opatrenie:

Podľa§48ods.4 písm.d) zákona Č.355/2007Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termín: od 24.03.2020 do odvolania

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa §56 zákona č.355/2007Z.z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa §56 ods.2 zákona č.355/2007Z.z. vo výške do 1659 eur.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podľa §57 ods.33písm.a) zákona č.355/2007Z.z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa §57 ods.41písm.a) zákona č.355/2007Z.z. vo výške do 20.000 eur.