Preskočiť na obsah

Stanovy Vysokohorského klubu Malá Fatra

1. Názov:

Vysokohorský klub Malá Fatra (ďalej len VKMF).

2. Sídlo:

Smreková 3097/28    01007  Žilina.

3. Základné ustanovenia:

VKMF je v zmysle zákona č. 83/90 Zb. občianskym združením záujemcov o pohyb a pobyt vo vysokohorskom prostredí na Slovensku i v zahraničí. Je nepolitickou a neziskovou organizáciou. Symboliku klubu tvorí znak VKMF.

4. Ciele a hlavné smery činností:

Základným poslaním VKMF je vykonávanie a propagácia aktivít vo vysokých  horách. Za týmto účelom VKMF:

a/  organizuje pre svojich členov a vyškolených členov iných organizácií a združení pohybové a pobytové akcie vo vysokohorskom prostredí,

b/  vykonáva pre svojich členov učebne – metodickú činnosť za účelom prípravy na bezpečný pohyb a pobyt vo vysokohorskom prostredí,

c/  materiálne, finančne a technicky zabezpečuje svoju činnosť a rozvoj,

d/  publikuje a propaguje svoje aktivity vo vysokých horách,

e/  aktívne sa podieľa na ochrane a zveľaďovaní prírody,

f/  nadobúda a hospodári s vlastným hnuteľným i nehnuteľným majetkom,

g/  vykonáva propagačné činnosti pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa podieľajú na rozvoji VKMF,

h/  vykonáva sprostredkovateľskú a obchodnú činnosť v rozsahu voľných živností.

5. Členstvo:

Členstvo je individuálne. Dokladom o členstve v klube je členská karta, ktorú člen získa po podaní prihlášky a zaplatení ročného poplatku. Členstvo zaniká:

a/  neuhradením ročného poplatku,

b/  vylúčením člena výkonným výborom, ak hrubo poruší tieto stanovy.

6. Práva členov:

Členovia VKMF majú právo:

a/ podieľať sa na aktivitách klubu,

b/ zúčastňovať sa na členskej schôdzi,

c/ slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť klubu,

d/ voliť a byť volený do orgánov VKMF.

7. Povinnosti členov:

Členovia VKMF sú povinní:

a/ dodržiavať stanovy VKMF,

b/ včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,

c/ plniť uznesenie prijaté členskou schôdzou,

d/ dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov pri svojich aktivitách a ochrane prírody.

8. Orgány VKMF:

– Najvyšším orgánom klubu je Členská schôdza, ktorá sa koná raz ročne. Členská schôdza je uznášaniaschopná ak sa na nej zúčastní najmenej polovina členov klubu. O všetkých uzneseniach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Členská schôdza schvaľuje:

a/ stanovy klubu a ich zmeny,

b/ správu o činnosti a hospodárení,

c/ plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie,

d/ výšku členských poplatkov,

e/ volí členov výboru a predsedu revíznej komisie,

f/ rozhoduje o zániku klubu a vysporiadaní jeho majetku.

– Výkonným orgánom klubu je Výkonný výbor. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, hospodára a 4 ďalších členov.

Výkonný výbor:

a/ vykonáva rozhodnutia členskej schôdze VKMF podľa prijatých uznesení,

b/ pripravuje a zvoláva členskú schôdzu,

c/ vedie evidenciu členov klubu,

d/ hospodári so zverenými prostriedkami,

e/ predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu na ďalšie obdobie,

f/ informuje členov klubu o dianí vo VKMF,

g/ rozhoduje o vylúčení členov z klubu podľa bodu 5.

– Kontrolným orgánom klubu je Revízna komisia. Jej predseda zodpovedá za kontrolu správnosti a efektívnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom klubu. Stanovuje tiež počet členov revíznej komisie a ich povinnosti.

– Štatutárnym orgánom klubu je predseda VKMF.

9. Finančné zdroje a majetok klubu tvoria:

a/ členské príspevky,

b/ príspevky od iných organizácií, sponzorov a získané granty,

c/ výnosy z vlastnej činnosti,

d/ dary.

Za majetok klubu zodpovedá jeho predseda.

10. Záverečné ustanovenie:

Účinnosť týchto stanov sa nadobúda dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.